Geschiedenis van de molens in Bunschoten

Korenmolen DE HOOP

Toen duidelijk werd dat herbouw op de oude plaats om financiële en praktische redenen onmogelijk was, is als uitgangspunt genomen dat dan de molen zoveel mogelijk op de gesloopte molen moest lijken. Vandaar de keuze voor witte kalkzandsteen en rode dakpannen bij de voormalige paardenstal (waarin nu Brasserie Wieken is gevestigd). Hetzelfde geldt voor de onderbouw van de molen. Die onderbouw is geheel van beton. Daarvoor werd gekozen, omdat de oorspronkelijke onderbouw van metselwerk was bepleisterd met een laagje beton. Ook bij de keuze van het schilderwerk is – waar mogelijk – aansluiting gezocht bij de historische kleuren. Natuurlijk moesten hier en daar wat concessies worden gedaan om aan de hedendaagse bouwkundige eisen te kunnen voldoen. Maar over het algemeen is de molen met het bijgebouw een getrouwe kopie van de korenmolen die ooit om de hoek, op de Molenstraat, stond.

Kroniek van de molens in Bunschoten

1555 In deze periode is de eerste molen in Bunschoten gebouwd.
1556 Op een polderkaart is aan de noordzijde van Bunschoten langs de Spakenburger Gracht een ‘Coorenmolen’ gesitueerd.
1705 De molen wordt op een veiling verkocht voor fl 1.425,–.
In datzelfde jaar blijkt de zogenaamde molendwang te zijn ingevoerd. Dat betekent dat iedereen in Bunschoten verplicht is zijn graan op deze molen te laten malen.
1706 Bij de molen is een nieuwe woning gebouwd, omdat de oude in het jaar 1702 is ‘weggedreven’.
1734 De molen wordt verkocht voor een bedrag van fl 500,–.
1863 Een brand verwoest het binnenste van de molen. Herstel vindt plaats op dezelfde stenen romp.
1899 De bestaande molen, een zogenaamde grondzeiler waarbij de wieken vrijwel over de grond draaien, wordt gesloopt.
Op dezelfde plaats wordt een stellingkorenmolen gebouwd op een onderbouw van steen. De eigenlijke molen is afkomstig uit Wormer, waar deze onder de naam De Hoop als oliemolen in gebruik was.
1912 Plaatsing van een motor in de molen, waardoor de molenaar voor het malen niet langer alleen maar afhankelijk is van de wind
1930 In januari wordt het wiekenkruis zwaar beschadigd. Tijdens een zware storm loopt de molen uit de vang waarbij de wieken kapot worden geslagen.
1931 Er worden pogingen gedaan de molen te herstellen, maar het mocht niet baten. De wieken en de molenkap worden net als de stelling gesloopt. Er wordt alleen nog gemalen met behulp van een motor.
1967 Graanhandel Veldhuizen is het laatste bedrijf dat van de molen gebruik maakt voor het malen en opslaan van graan en meel. De gebroeders Van Twillert kopen de molen en maken een plan voor de bouw van een showroom. De molenromp wordt gesloopt. Alleen een modelmolentje op het platte dak van de showroom herinnert aan het feit dat hier ooit een molen stond.
1997 In de Bunschoter van november verschijnt een artikel waarin wordt gewezen op de succesvolle herbouw van Korenmolen De Hoop in Harderwijk. De suggestie wordt gedaan dat dit ook in Bunschoten mogelijk is.
1998 Tijdens de campagne voor de verkiezing van de leden van de raad, wordt door drie politieke partijen een onderzoek naar de herbouw van de molen voorgestaan. In de beleidsvoornemens voor de nieuwe collegeperiode wordt opgenomen dat wordt gestreefd naar herbouw van de molen.
1999 De Stichting Botterwerf Spakenburg, die zojuist de restauratie van het Botterwerfcomplex heeft voltooid, is bereid een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te komen tot de herbouw. In het voorjaar wordt een eerste versie van het rapport aangeboden. De uitkomsten daarvan geven aanleiding het onderzoek te verdiepen.
2000 Onder de titel ‘Is er hoop voor korenmolen De Hoop’ wordt het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot herbouw gepresenteerd. Het mondt uit in het voorstel om herbouw te laten plaatsvinden op een nieuwe locatie aan het Stadsspui. De gemeenteraad neemt het rapport over en stelt grond voor de bouw en een flinke subsidie in het vooruitzicht.
2001 De Stichting Korenmolen De Hoop Bunschoten wordt opgericht en een sponsoractie voor het werven van sponsors gaat van start.
2002-
2006
2002-2006 Werving van sponsors en uitwerken van het bouwplan. Een proces waarbij gunstige wind en tegenwind elkaar regelmatig afwisselen. Het bestuur van de stichting houdt slechts het uiteindelijke doel, de herbouw van de molen, voor ogen.
2006 De eerste ‘Molennieuws’ verschijnt. Er wordt een intentieovereenkomst getekend voor de verhuur van het restaurantgedeelte.
2007 Aanvraag en verlening van de bouwvergunning. Aanbesteding en gunning van de molen.
Op 30 november van dat jaar wordt het officiële startsein voor de herbouw van de molen gegeven.
2008 Het jaar staat in het teken van de herbouw. In november worden het achtkant en de kap op de molen geplaatst.
2009 De wieken worden gestoken en brasserie Wieken opent haar deuren. In mei wordt de molen officieel geopend.
Voor het eerst sinds 1930 draaien er weer wieken van een korenmolen in de gemeente Bunschoten.

Korenmolen De Hoop

Postadres: Oude Schans 47-63 – 3752 AH Bunschoten-Spakenburg

Adres van de molen: Stadsspui 2 – 3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

email: a.terbeek@museumspakenburg.nl

ANBI

Stichting Monumenten Bunschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.